Pomocniczek do wypełnienia LAS

Erasmus+ Learning Agreement for Studies

Ze statystykami nie wygrasz! Największą liczbę wyświetleń ma post odnośnie Erasmusa. Jako, że temat na czasie, bowiem wszyscy wypełniają pieczołowicie swoje LASy , przychodzę z pomocą tym, którzy kompletnie nie wiedzą, co z nimi zrobić :)

LAS- Learning Agreement for Studies jest porozumieniem w sprawie programu studiów realizowanego przez studenta na wyjeździe (a także uznania zaliczonych na nim przedmiotów, przez uczelnię macierzystą). W przypadku, gdy nie uda nam się zbudować programu tak, aby przedmioty zrealizowane zagranicą zastąpiły przedmioty, które powinniśmy zdać na uczelni macierzystej, konieczne jest wypełnienie Aneksu do LAS, w którym zobowiązujemy się zdać niektóre przedmioty po powrocie na naszą uczelnię w Polsce.

W nagłówku znajduje się logo Erasmus i często logo uczelni, ze strony której, formularz LAS został pobrany. Po prawej stronie w nagłówku znajduje się zawsze informacja, z czyim dokumentem mamy do czynienia. Powinniśmy zatem wpisać swoje imię i nazwisko w miejsce Student’s name:

Higher Education

Learning Agreement form

Anna Kowalska

 

TABELA 1 – THE STUDENT – Dane Studenta

Last names (s) – nazwisko

First name (s) – imię

Date of birth – data urodzenia

Nationality – narodowość (polska-polish)

Sex [M/F] – podajemy swoją płeć za pomocą skrótów od angielskich wyrazów:

M – mężczyzna, F – kobieta

Academic year – rok akademicki, W KTÓRYM WYJEDZIEMY na studia

Study cycle – poziom kształcenia:

studia licencjackie- EFQ level 6;

studia magisterskie- EFQ level 7;

studia doktoranckie- EFQ level 8

Subject area, Code – kod dyscypliny, którą studiujemy: według listy ISCED http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm

Phone – nasz numer telefonu, najlepiej ten sam, który zabierzemy ze sobą na wyjazd

E-mail – adres email, który MUSI BYĆ AKTUALNY podczas naszego pobytu za granicą

TABELA 2 THE SENDING INSTITUTION – Uczelnia Wysyłająca

Name – nazwa naszej uczelni.

Faculty– nazwa wydziału z którego wyjeżdżamy na studia np. Faculty of History and Sociology – Wydział Historyczno- Socjologiczny.

Erasmus code (if applicable) – kod uczelni, który możemy znaleźć pod linkiem https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2014_en.
Kod uczelni składa się z kodu kraju (np. E dla Hiszpanii, nazwy miasta, np. MADRID, numeru uczelni np. 01. Kod dla Uniwersytetu w Madrycie to: E MADRID01.

Department Address – adres wydziału z którego wyjeżdżamy na studia.

Address – główny adres naszej uczelni (rektoratu).

Country, Country code – kod kraju uczelni wysyłającej np. PL dla Polski, E dla Hiszpanii

Contact person name – osoba kontaktowa z uczelni wysyłającej. Najczęściej jest to Koordynator ECTS lub ds. Erasmus. Tu wpisujemy jego imię i nazwisko.

Contact person e-mail / phone – Tu wpisujemy jego numer telefonu i adres email.

TABELA 3 –THE RECEIVING INSTITUTION – Uczelnia do której wyjeżdżamy

Tabela jest analogiczna do Tabeli 2. Wypełniamy wszystkie dane uczelni do której wyjeżdżamy, w taki sam sposób, jak wypełniliśmy tabelę naszej macierzystej uczelni.

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY

Tę część wypełniamy przed wyjazdem na studia. Koordynator ECTS naszego wydziału musi zaakceptować nasz plan studiów, który wpisujemy do poniższej tabeli.

I PROPOSED MOBILITY PROGRAMME – program ustalony przed wyjazdem, realizowany
w uczelni zagranicznej.

Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. till [month/year] …………… – Planowany okres pobytu za granicą – podajemy miesiąc i rok w którym przyjedziemy do uczelni zagranicznej oraz miesiąc i rok w którym wrócimy na macierzystą uczelnię.

Table A: Study programme abroad – tabela z programem realizowanym za granicą.

Component code (if any) – kod przedmiotu (wyszukujemy go w programie studiów na stronie internetowej uczelni, do której wyjeżdżamy).

Component title (as indicated in the course catalogue) at the receiving institution – nazwa przedmiotu, który wybieramy NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ, zapisywana dokładnie tak jak podaje uczelnia- nie tłumaczymy na inny język, nie zmieniamy!

Semester [autumn / spring] [or term] – wypełniamy na który semestr wyjeżdżamy:

autumn (jesienny), spring (wiosenny), term (cały rok).

Number of ECTS credits to be awarded by the receiving institution upon successful completion – liczba punktów ECTS za dany przedmiot. Informacja jest podawana w sylabusie, którego szukamy na stronie internetowej uczelni zagranicznej. Łączna suma za wszystkie wybrane przedmioty nie może być mniejsza niż 30 ECTS.

Web link to the course catalogue at the receiving institution – tutaj wklejamy linki do sylabusów, które odnaleźliśmy, lub link na stronę z wykazem przedmiotów tj. do źródła, z którego korzystaliśmy ustalając plan przedmiotów.

Table B: Group of educational components in the student’s degree that would normally be completed at the sending institution and which will be replaced by the study abroad NB no one to one match with Table A is required. Where all credits in Table A are recognised as forming part of the programme at the sending institution without any further conditions being applied, Table B may be completed with a reference to the mobility window (see guidelines).

Tu wpisujemy przedmioty, które zrealizowalibyśmy studiując w Polsce, a które zostają zastąpione przedmiotami zagranicznymi i uznane jako zaliczone, jeśli zaliczymy przedmioty w uczelni zagranicznej.

Component title (as indicated in the course catalogue) at the sending institution – nazwa przedmiotu w oryginalnym brzmieniu.

If the student does not complete successfully some educational components, the following provisions will apply – przepisy dotyczące zaliczenia przedmiotów z programu na kierunku macierzystym, które nie są zaliczane w ramach programu studiów.

Language competence of the student – kompetencje w zakresie znajomości języków obcych

The level of language competence in [language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the study period is … – poziom znajomości języka obcego, który jest wykazywany przez studenta w momencie aplikacji lub zostanie osiągnięty z chwilą wyjazdu na pobyt Erasmus+ za granicą; określanie poziomu znajomości języka deklaruje się zgodnie z Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) według http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr;

A1, A2, B1, B2, C1, C2.

[Other specific requirements that the sending or the receiving institution need to introduce can be added in this box.] – dodatkowe dokumenty dołączane do LAS, np. aneks. Aneksu nie wysyłamy do uczelni przyjmującej! Pozostaje on na wydziale w naszej uczelni macierzystej.

II RESPONSIBLE PERSONS – w tym miejscu wpisujemy dane osoby odpowiedzialnej za LAS z uczelni wysyłającej (Responsible person in the sending institution) i uczelni przyjmującej (Responsible person in the receiving institution). Podajemy imię i nazwisko, funkcję jaką pełni ta osoba (np. ECTS Coordinator) jej adres email i numer telefonu, pod którymi można się z nią skontaktować.

II COMMITMENT OF THE THREE PARTIES – w tym miejscu podpisują się trzy osoby odpowiedzialne za tworzony LAS, czyli student, osoba odpowiedzialna za podpisywanie LAS  z uczelni wysyłającej i osoba odpowiedzialna za podpisywanie LAS  z uczelni przyjmującej (najczęściej są to Koordynatorzy Erasmus/ECTS).

Student’s signature – odręczny autentyczny (nieskanowany) podpis studenta. UWAGA- nie dopuszcza się podpisywania “za kogoś”, “z upoważnienia” etc.

Responsible person’s signature – odręczny autentyczny (nieskanowany) podpis osoby odpowiedzialnej za LAS (np. Koordynatora ECTS) z uczelni wysyłającej (sending) i poniżej uczelni przyjmującej (received).

Jak to przebiega w praktyce? LAS podpisuje student, a następnie udaje się po odręczny podpis do swojego Koordynatora ECTS (lub innej osoby odpowiedzialnej za LAS). Następnie skanuje cały dokument i wysyła skan emailem do Uczelni przyjmujące. Tam podpisują nasz LAS i odsyłają nam skan. Z takim skanem udajemy się do Biura Współpracy Zagranicznej w celu podpisania umowy na wyjazd. ZABIERAMY ZE SOBĄ oryginał LAS! Będąc już na uczelni partnerskiej udajemy się do Koordynatora ECTS i tam uzyskujemy trzeci odręczny – oryginalny podpis. Dokument z trzema odręcznymi (nieskanowanymi) podpisami oddajemy po powrocie do Biura Współpracy Zagranicznej w celu rozliczenia wyjazdu.

Może zdarzyć się tez sytuacja, że oryginał LAS z podpisem studenta i Koordynatora macierzystej uczelni, wysyłamy listem tradycyjnym do uczelni partnerskiej i po przyjeździe na miejsce odbieramy dokument z trzecim oryginalnym podpisem.

Section to be completed DURING THE MOBILITY

– część wypełniana podczas pobytu za granicą (najczęściej na zmiany mamy 3-4 tygodnie).

CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT – zmiany do oryginalnego (wyjściowego) porozumienia o programie zajęć realizowanych za granicą (LAS)

  1. EXCEPTIONAL CHANGES TO THE PROPOSED MOBILITY PROGRAMME – wykaz zmian do porozumienia o programie zajęć realizowanych za granicą.

Table C: Exceptional changes to study programme abroad or additional components in case of extension of stay abroad – wykaz zmian do porozumienia o programie zajęć realizowanych za granicą.

Deleted component [tick if applicable] – Przedmiot wykreślany z oryginalnego porozumienia o programie zajęć realizowanych za granicą z podaniem precyzyjnego powodu niepodjęcia tego przedmiotu po przyjeździe do uczelni przyjmującej zgodnie z opisem dla kodów A1, A2, A3, A4.

Reasons for exceptional changes to study programme abroad:

Reasons for deleting a component – Powód wykreślenia przedmiotuReason for adding a component – Powód dodania przedmiotu
A1) Previously selected educational component is not available at receiving institution – Wybrany przedmiot nie został uruchomionyB1) Substituting a deleted component – Wprowadzenie przedmiotu w miejsce innego wykreślanego
A2) Component is in a different language than previously specified in the course catalogue – Przedmiot jest w innym języku, niż przewidywanoB2) Extending the mobility period – Poszerzenie programu o dodatkowy przedmiot
A3) Timetable conflict – Nakładanie się przedmiotu na inny, który odbywa się w tym samym czasieB3) Other (please specify) – Inne powody (określić)
A4) Other (please specify) – Inne powody (określić) 

Added component [tick if applicable] – przedmiot dodawany do LAS z podaniem precyzyjnego powodu wyboru tego przedmiotu po przyjeździe do uczelni przyjmującej, zgodnie z opisem dla kodów B1, B2, B3.

Reason for change – powód wykreślenia lub dodania danego przedmiotu; wystarczy podać odpowiedni kod A1, A2, A3 lub A4 dla przedmiotów wykreślanych; B1, B2 lub B3 dla przedmiotów dodawanych

Table D: Exceptional changes to set of components to be replaced at sending institution – zmiany w zapisie przedmiotów na macierzystym kierunku, w okresie wyjazdowym, zaliczanych na podstawie programu studiów realizowanego za granicą (w tabeli B), które zostaną rozliczone po powrocie z pobytu Erasmus, na podstawie Transcript of Records. Najlepiej jest przepisać całą tabelę B do tabeli D, jeśli zachodzą zmiany (jakiś przedmiot jest wyłączany lub dodawany z/do zaliczanych. W przypadku przedmiotów wyłączanych należy stworzyć lub zmodyfikować aneks do porozumienia o programie studiów LAS, Jeśli modyfikacje tabeli B, nie następują w wyniku zmian wykazanych w tabeli C, można tabeli D nie wypełniać albo zaznaczyć „bz.” = bez zmian, „without changes comparing to Table B”.

II. CHANGES IN THE RESPONSIBLE PERSON(S), if any – zmiany na stanowisku osób podpisujących LAS ze strony uczelni macierzystej lub przyjmującej (zmiana koordynatora Erasmus/ECTS podpisującego dokumenty); nie wypełniamy tego punktu, jeśli zmiana na stanowisku koordynatora nie zachodzi.

New responsible person in the sending/receiving institution – nowa osoba podpisująca LAS po stronie uczelni wysyłającej/przyjmującej (wykazanie zmiany koordynatora Erasmus/ECTS podpisującego dokumenty).

III.      COMMITMENT OF THE THREE PARTIES – podpisy trzech stron koordynatora Erasmus/ECTS uczelni macierzystej i przyjmującej oraz studenta, po dokonaniu zmian w LAS

UWAGA! Zmiany w LAS muszą być podpisane odręcznie lub zatwierdzone drogą mailową, przez trzy strony (studenta, koordynatora uczelni wysyłającej i koordynatora w uczelni przyjmującej).

Section to be completed AFTER THE MOBILITY

Część wypełniana po zrealizowaniu studiów Erasmus za granicą. Dokumenty określane w tej części przygotowywane są przez uczelnię przyjmującą (Table E: Transcript of Records – Wykaz zdobytych zaliczeń) i uczelnię macierzystą (Table F: Recognition outcomes – Wniosek do dziekana macierzystego wydziału, w sprawie zaliczenia programu studiów zrealizowanego za granicą, w ramach Erasmus, przygotowywany przez koordynatora Erasmus/ECTS macierzystego kierunku/wydziału po powrocie z zagranicy). Student nie wypełnia (nie przygotowuje samodzielnie) dokumentów tej części LAS. Czuwamy jednak (!) nad ich uzyskaniem ze strony uczelni przyjmującej i macierzystej, ponieważ są niezbędne do formalnego i merytorycznego rozliczenia pobytu Erasmus+ za granicą.

I jak? To chyba nie takie trudne… ;) Koniecznie, zapoznaj się z innymi, naszymi artykułami odnośnie Erasmusa! Powodzenia na drodze do naprawdę fascynującej przygody! Ahoj!